Bærekraft

Gjennom vår boligkjede representerer vi hele verdikjeden innen bygg, anlegg og eiendom, som er Norges største landbaserte næring. En næring som står for en stor andel av klimagassutslippet. Som leverandør av arkitekturtjenester er vi første instans i et byggeprosjekt og vi har stor påvirkningskraft på hele verdikjeden. Vi ønsker å bidra til kloke valg i form av god arkitektur, ansvarsfull oppføring og smarte løsninger – et godt byggeprosjekt som tar hensyn til miljø, samfunn og økonomi.

Grunner for å utarbeide en bærekraftstrategi:

 • Ansvarlig praksis: som aktør innen bygg- og eiendomssektoren har Urbanhus et ansvar for å drive virksomheten på en måte som tar hensyn til miljøet, samfunnet og fremtidige generasjoner.
 • Miljøhensyn: ved å utarbeide en strategi kan vi identifisere og iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkning av våre prosjekter.
 • Konkurransekraft: Det økte fokuset på miljøvennlige løsninger fra forbrukere, investorer og offentlige myndigheter gir oss muligheten til å styrke vår konkurransekraft ved å ha en ansvarsbevisst holdning til bærekraft.
 • Kostnadsbesparelser: God praksiser kan bidra til kostnadsbesparelser på lang Slik som valg av energi effektive metoder og god avfallshåndtering kan føre til reduserte renovasjonskostnader.
 • Omdømme og merkevarebygging: Bærekraft er et viktig tema og virksomheter som viser til en sterk forpliktelse innen bærekraft kan styrke omdømmet og merkevaren En tydelig strategi bygger tillit og troverdighet.

Urbanhus Visjon:
Vi skal være ledende på moderne, bærekraftig arkitektur!

Urbanhus Verdier:
- Mennesker, våre kunder, våre ansatte og våre leverandører.
- Kreativitet, vi skal være innovative og nysgjerrige.
- Kvalitet, våre bygg skal ha lang levetid og være et godt hjem.


Elementer som inngår i vår bærekraftstrategi:

Næringslivet er avgjørende for å nå målene i Naturavtalen, Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.
En bærekraftstrategi er et viktig verktøy for å Urbanhus for å drive virksomheten på en ansvarlig, miljøvennlig og fremtidsrettet måte, samtidig som det bidrar til økt konkurransekraft og kostnadsbesparelser. Vår strategi skal være basert på kunnskap om nye teknologier og praksiser, samt et helhetlig syn på materialvalg, byggeprosess og bygning i forhold til påvirkning av miljø og samfunn.

 • Miljøvennlige og ressurseffektive materialer med lang
 • Optimalisering av energieffektiviteten i byggverkene ved å bruke passiv design, grønne energikilder og teknologi som varmepumpe og solceller mm.
 • Reduksjon av avfall og materialbruk gjennom hele boligens
 • Utvikle gode bygg som gir helsemessige og sosiale fordeler for alle
 • Uteområder skal være attraktive, funksjonelle og bidra til trivsel hos mennesker og samtidig bevare naturen og ta hensyn til naturlig biomangfold.
 • Samarbeide med interessenter og brukere av våre bygg for å øke bevisstheten om bærekraftig boligbygging.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Den består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Urbanhus erkjenner betydningen av å bygge en felles fremtid og har valg seg ut følgende mål:

3. God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. FN.no

Vi velger å ta med dette som et av våre bærekraftsmål, da god arkitektur kan ha positiv innvirkning på helse og trivsel. Vi skal skape boliger med ergonomisk design tilpasset alle, uansett alder og funksjonshemming. Det skal være tilgang på rikelig med dagslys og god ventilasjon, og vi skal ta vare på eksisterende grøntområder eller tilføre dette til boligen.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  FN.no

Vi skal tilstrebe konkurransedyktig betingelser innen lønn og belønning, og vi skal aktivt jobbe for utvikling i form av økt kompetanse og gode karrieremuligheter. Vi skal ha fleksibel arbeidstid som ivaretar ansatte sine behov og er innenfor lovpålagte grenser og aktivt arbeide for et godt, tilrettelagt og inkluderende arbeidsmiljø.

Det skal stilles krav til våre samarbeidspartnere om at arbeidsplasser skal være trygge og inkluderende og fri for farlige forhold. Alle skal ha nødvendig opplæring og tilgang på riktig verneutstyr. HMS og sikkerhet i form av gode systemer som vernerunder, sjekklister og avviksrapportering på byggeplass. Avvik skal rapporteres.

Vi skal sammen være med å styrke mulighetene for ungdom og marginaliserte grupper, slik at de kommer seg i arbeid. Samarbeide med Byggopp, en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytting til EBA, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.

Det skal være en foretrukken bruke av lokale, nasjonale og nordiske leverandører av produkter og tjenester i alle de tilfeller vi har mulighet til det, og det skal stilles krav til at de valgte leverandørene har de samme retningslinjer som oss.

Våre bygg skal leveres i tråd med myndighetenes, gjeldene tekniske krav, slik at våre boliger til hver enhver tid vil være en riktig, langsiktig og god investering for våre kunder på alle mulige måter.

11. Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. FN.no

Vi skal bygge i tre og gjennom ny teknologi og løsninger stadig velge smarte løsninger for nåtid og fremtid. Våre boliger skal ha et godt inneklima, ha en arealeffektiv og universell planløsning. Det skal benyttes miljøvennlige råvarer med lang levetid og enkelt vedlikehold. Våre bygg skal ha minst mulig fotavtrykk. Det skal legges vekt på god utbyggingsøkonomi og brukbare arealer og grønnstruktur som kan bli både visuelle og opplevelsesmessige tilskudd i boligområdet, både for EAT (enebolig) og EET (prosjekt).

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.  FN.no

Ved å benytte byggematerialer og -teknikker som er bærekraftige og miljøvennlige. Det betyr at vi skal bruke materialer som er produsert med minimal påvirkning på miljøet, og materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres når bygningen skal rives. 

Det skal velges byggeteknikker som er energieffektive ved å velge riktig isolasjon, ventilasjon og varmesystemer som minimerer bygningens energibehov i boligens levetid.Effektiv avfallshåndteringssystemer for å minimere avfallsmengden og øke gjenvinningen.

Miljødokumentasjon – (beregninger på produkter, systemer og materialer)

17. Samarbeid for å nå målene.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. FN.no

Urbanhus skal samarbeide med myndigheter, kunder, leverandører, ansatte og lokalsamfunn. Vi skal aktivt gå inn for å utgjøre en forskjell. Bidra til organisasjoner, lag og/eller forening som aktivt jobber for bærekraft. Dele informasjon internt med våre ansatte i alle avdelinger, eksternt med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og på sosiale plattformer, slik at vi når ut med våre tanker og visjonerMiljø:

Byggebransjen er en stor forurenser, med stor innvirkning på klimaendringer, avfallshåndtering og bruk av naturressurser. For å redusere den miljømessige påvirkningen bør det legges vekt på grønne byggeteknikker, miljø- og vedlikeholds vennlige materialer med lang levetid, samt optimalisering av energieffektiviteten i byggverkene.

Samfunn:

Bransjen har stor påvirkning på samfunnet og mennesker liv. Det er viktig at byggeprosjektene tar hensyn til lokalmiljø og samfunnsbehov. Det er også viktig å sørge for gode arbeidsvilkår og sikkerhet til arbeidere i alle ledd i prosjektet, samt bidra til å bygge inkluderende og bærekraftige samfunn.

Økonomi:

Byggebransjen er en stor økonomisk driver, og investeringer boligbygging kan ha stor innvirkning på lokalsamfunn og økonomier. Byggeprosjekter er dyre og ofte ressurskrevende og budsjett/tidsoverskridelser kan føre til økonomiske tap for både byggherre og entreprenør.


Vesentlighetsanalyse – kartlegging av våre interessenter:

 

Vesentlighetsanalyse – kartlegging av temaer:


Rangering av vesentlighetsgrad:


Grønn vekst trapp – målsetting for URBANHUS

Ved å iverksette konkrete retningslinjene for grønne innkjøp kan Urbanhus bidra til å redusere klimapåvirkningen, fremme bærekraft og være en ansvarlig aktør innenfor boligbyggebransjen.

 • Bærekraftige materiale: velge produkter som er produsert med et lavt karbonavtrykk og produsert på en miljøvennlig måte.
 • Energieffektive løsninger: sørge for at elektriske installasjoner oppfyller høye
 • Fornybar energi: ved å installere eks. solcellepaneler kan man redusere avhengigheten av fossilt brensel og redusere energiforbrukets klimapåvirkning.
 • Lokale og regionale leverandører: Velge samarbeid med nærliggende aktører for å redusere transportavstand og støtte nærliggende næringsliv.
 • Livssyklus: vurdere mer en kostnad med anskaffelse, ta med de langsiktige kostnadene med drift og vedlikehold av Velge holdbare produkter som krever lite vedlikehold.
 • Sertifiserte standarder: se etter bygge- og produktsertifiseringer som kan hjelpe med å veilede og dokumentere grønne innkjøpsbeslutninger.

Kompakt by URBANHUS er et av våre bærekraftstiltak:

Lenke til kompaktserien

Urbanhus er i utgangspunktet en nasjonal leverandør i High-end segmentet, men har det siste året lansert en rekke modeller innen en ny serie vi kaller Kompakt by Urbanhus.

Her er det et lagt ekstra vekt på bærekraft i form av arealeffektivitet og smarte løsninger tilpasset Husbanken, som igjen tilbyr gunstig finansiering til boliger som innfrir minimum tre av Husbankens 5 Miljøkrav (Husbanken, 2023)

 • Produktene skal ikke inneholde mer en 0,1vektprosent av helse og miljøfarlige
 • Minimun 70% av avfall skal kildesorteres (gjelder bygg over 100 m2).
 • Boligen skal med enkle grep kunne endres livssituasjon.
 • Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking av
 • Minst 10 forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon.


Trefadder

Urbanhus er trefadder og klimakompenserer med Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS.), slik at vi som bedrift er klimanøytrale.
Gjennom å bygge norske klimaskoger fanger Trefadder store mengder CO2. Klimaskogene bygges i samarbeid med grunneiere og skaper arbeidsplasser i distriktene. Klimaeffekten av Norsk klimaskog er godt dokumentert og Trefadder har sammen med internasjonale partnere videreutviklet klimaskogmetodikk, praksis og dokumentasjon enda mer.

Les mer om Karbonfangst med norsk klimaskog her - https://trefadder.no

Vi utarbeider også et årlig klimaregnskap. (på etterspørsel)
Se introfilm her:

 «Målet er å øke bevisstheten og bygge en felles kultur for bærekraftstrategi i hele verdikjeden»
Åse Kristin Foss, daglig leder for Urbanhuskjeden